LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

 

БОЖЈОТ ЕДНОСТАВЕН ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ

Home ] Up ]

This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again in ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Español - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church

Robinsons' Prayer Requests

Robinsons' Prayer Letters and Periodic Updates


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


 

God's Simple Plan of Salvation in Macedonian
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Afrikaans. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


БОЖЈОТ ЕДНОСТАВЕН ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ

Пријателе. ти го поставувам најваж-ното прашање во животот. Од твојот одговор зависи твојата радост или тво-јата тага за сета вечност. Прашањето е:Дали си спасен? Не се работи за тоа колку си добар, ниту, пак, дали & при-паѓаш на некоја црква, туку дали си спасен? Дали си сигурен дека ќе замнеш на небо кога ќе умреш?

За да одиш на небо, Бог вели дека мора да се новородиш. Во Јован 3:7 Исус му рече на Никодем: „Треба да се родите озгора."

Во Библијата Бог ни го дава гшанот како да се новородиме што значи како да спасиме. Неговиот план е едноста-вен! Уште денес можеш да бидеш цпасен. Како?

Прво, пријателе, мора да сфатиш дека си грешник. „Зашто сите згрешија и лишени се од Божјата слава" (Римја-ните 3:23).

Бидејќи си грешник, осуден си на смрт. „Зашто заслуженото (платата) за гревот е смрт" (Римјаните 6:23). Ова значи вечна одделеност од Бог во пе-колот.

„...и како што на човекот му е опре-делено да умре еднаш, а потоа на суд" (Евреите 9:27).

Но Бог толку многу те засака што Го даде Својот Единороден Син, Исус, за  да  го  понесе  твојот  грев  и  за да умре наместо тебе. .....Бог Го направи(Исус,   Кој   не   знаеше   за   грев)   грев заради нас,    за да    станеме    БожјаПраведност во Него" (IIКоринќаните 5:21).

Исус мораше Својата крв да ја пролее и да умре. „Зашто животот на телото е во крвта" (Левити 17:11). „...без пролевање крв нема прошта-вање" (Евреите 9:22).

„Но Бог ја покажува Својата љубов спрема нас, со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници" (Римјаните 5:8).

Иако не можеме да разбереме како, Бог рекол дека моите гревови и твоите гревови биле ставени на Исус и Тој умре наместо нас. Тој стана нашата жртва-замена. Тоа е вистината. Бог не може да лаже.

Пријателе, „Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде" (Дела 17:30).

Ова покајание е промена на умот која се согласува со Бог дека некој е грешник, а и се согласува со она што Исус го направи на крстот.

Во Дела 16:30-31, чуварот на затво-рот  во   Филипи  ги   прашал   Павле   и Сила:  ......Господа, што треба да правам за да се спасам?» Тие му рекоа:«Верувај во Господ Исус и ќе бидете спасени....»"

Едноставно верувај во Него како Оној Кој го понесе твојот грев, Кој умре наместо тебе, Кој беше погребан и Кого Бог Го воскресна од мртвите.

Неговото воскресение моќно потв-рдува дека верникот може да биде сигурен  оти има  вечен живот  откако Го примил Исус како Спасител.

„А на сите што Го примија, им даде право да станат Божји чеда - на оние кои веруваат во Неговото име" (Јован 1:12).

„Зашто секој, кој ќе го повика Гос-подовото име, ќе биде спасен" (Римја-ните 10:13).

Во зборот секој си вклучен и ти. Ќе биде спасен не значи можеби, ниту, пак, може, туку ќе биде спасен.

Сигурно сфаќаш дека си грешник. Токму сега, каде и да си, во покајание насочи го срцето кон Бог и моли се.

Во Лука 18:13, грешникот се молеше, велејќи:„Боже, биди милостив спрема мене грешникот!" Едноставно моли се вака:

„ О Боже, знам дека сум ѓрешник Верувам дека Исус умре наместо мене на крстот. Верувам дека Неѓовата пролеана крв, Неговата смрт, Него-вото поѓребение и неѓовото восресение биле за мене. Сеѓа Го примам Неѓо како Мој Спасител. Ти блаѓодарам за прошката на моите ѓревови, за дарот на спасението и за вечниот живот, поради Твојата милостива блаѓодат, Амин."

Држи го Господа за Неговиот збор и прифати го Неговото спацение преку вера. Верувај и ќе бидеш спацен. Ни црквата ниту светците, ниту добрите дела можат да те спасат. Запомни, Бог е Тој што спасува и никој друг!

Божјиот едноставен план за спасение е:ти си грешник. Следствено, ако не поверуваш во Исус Кој умре наместо тебе, вечноста ќе ја поминеш во пе-колот. Ако веруваш во Него како во свој распнат, погребан и воскреснат Спасител, ти примаш прошка за сите твои гревови и Неговиот дар на вечно спасение по вера.

Можеби ќе кажеш: „Па тоа сигурно не е толку едноставно." Да, тоа е толку едноставно! Тоа е библиски. Тоа е Божјиот план. Пријателе, верувај во Исус и уште денес прифати Го како свој личен Спасител.

Ако Неговиот план не ти е соврше-но јасен, прочитај го овој трактат неколку пати, без да го оставиш а претходно да не го разбереш. Твојата душа вреди повеќе од целиот свет.

„Зашто, каква полза има човекот, ако го добие целиот свет, а & напа-кости на својата душа!" (Марко 8:36).

Немој да го пропуштиш спасението. Ако ја загубиш душата, ќе те одмине небото и на крајот губиш се. Те молам! Дозволи Му на Бог да те спаси токму во овој момент.

Божјата сила ќе те спаси, ќе те одржи спасен и ќе те оспособи да жи-вееш победоносен христијански живот. „Никакво искушение не ве наваса, освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искуше-нието ќе ви даде и излез, за да можетеда го исдржите" (I Коринќаните 10:13).

Не потпирај се на чувствата. Тие семенуваат. Стои цврсто на Божјите ветувања.  Тие  никогаш  не  се  менуваат.Откако ќе се спасиш, постојат три нешта кои секојдневно треба да ги практикуваш за духовен растеж: Моли

- говори му на Бог. Читај ја Библијата

- Бог тебе ти говори. Сведочи -говори за Бог.

Во послушност спрема Господ Исус Христос ти треба да се крстиш како јавно сведоштво за твоето спасение и потоа веднаш да се соединиш со онаа црква која во целост ја верува и прак-тикува Библијата. „Затоа, не срами се од сведоштвото за нашиот Господ...." (II Тимотеј 1:8).

,,И така, секој кој Ме признава (све-дочи за) Мене пред луѓето, ќе го приз-наам и Јас него пред Мојот Татко, Кој е на небесата" (Матеј 10:32)

Додатин цитати кои ќе бидат од полза

Јован 3:16; 10:27-30; I Петар 2:24, Исаија 53:6, Јаков   1:15,   Римјаните   10:9-10,   Ефешаните 2:8-9, Изреки 27:1, I Коринќаните 15:3-4, I Јован 5:13

За понатамошни информации обратете се ва следнава адреса:

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
December 14, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

I am sorry, but I can only
read and understand English

Feedback form for this page has been disable due to spammers who have been trying to leave links to various unscrupulous websites! I am sorry for any inconvenience. If you still wish to communicate with me, you may do so through my contact page. I would like to hear from those who would to communicate with me. Please click here to go to the page that will enable you to contact me.  I pray that each spammer that tries to leave spam links on my website will at least have their computers destroyed.

NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.

Hit Counter


Revised: January 08, 2008.

LCM's Quick Links

All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
enjoy your visit!


Chose Your Language


 

What We Believe, and Why

What We Believe


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

Use the following to go to the page to send your gift. Nothing is too small. All is appreciated.

Click here to ...
Click Here to Send a Gift to Help Support Us
if you wish to
help support LCM

Thanks a head of time!


Click here to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.


Hate spam?


LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools

Search LCM:


More Specific Search Tools:


LCM has had

~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.


  Gospel of Jesus Christ ] Windward Bible Church ] What We Believe -- And Why ] Robinsons' Prayer Letters and Updates ] Robinsons' Prayer Requests ] About Carriacou, Grenada ] Tourist Information for Carriacou ] Virtual Tour of Carriacou ]
 
  Home ] About Us ] Contact Us ] Report a Broken Link ]
  Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.