LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

 

Ang Simple Nga Paagi Sang Dios Sa Kaluwasan

Home ] Up ]

This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again in ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Español - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church

Robinsons' Prayer Requests

Robinsons' Prayer Letters and Periodic Updates


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


 

God's Simple Plan of Salvation in Ilonggo, Philippines
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Afrikaans. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


Ang Simple Nga Paagi Sang Dios Sa Kaluwasan

Abyan:Luyag ko mamangkot sa imo sang pinakaimportante nga pamangkot sa kabuhi. Ang imo kalipay okon kasakit sa walay katubtuban depende sa imo sabat. Ang pamangkot amo ini: Naluwas ka na bala? Wala ako nagapamangkot kon bala maayo ka okon palasimba, kondi kon naluwas ka na bala? Nasiguro mo bala nga kon mapatay ka mapalangit ka na?Ang Dios nagsiling nga kon buot ka magpalangit, dapat ka gid matawo liwan. Sa Juan 3:7 si Jesus nagsiling kay Nikodemo,“Dapat ka matawo liwan”.

Sa Biblia ginsaysay sang Dios kon paano kita matawo liwan, nga ang buot silingon maluwas. Ang Iya plano tama ka simple! Puede ka maluwas bisan subong nga adlaw. Paano?

Nahauna, Abyan, ako-a nga makasasala ka.“Kay ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Dios”(Roma 3:23). Bangod kay makasasala ka, nasintinsiahan ka na sang kamatayon.“Kay ang bayad sang sala kamatayon”(Roma 6:23).Ini nagakahulugan sang walay katubtuban nga pagpahamulag sa Dios sa impierno.

“... tinangdo-an sa tawo nga mamatay sing makaisa, kag sa tapos sina ang paghukom”(Hebreo 9:27).

Apang ginhigugma ka sang Dios sa bagay nga ginhatag Niya ang Iya bugtong nga Anak sa pagpas-an sang imo nga sala kag nagpanginmatay sa krus subong imo tal-os.“... Sia(Jesus)nga wala sing sala ginhimo Niya nga nanginsala tungud sa aton, agud nga kita mangin pagkamatarung sang Dios sa Iya”(II Korinto 5:21).

Kinahanglan gid nga ipaagay ni Jesus ang Iya dugo kag mapatay.“Kay ang kabuhi sang unud yara sa dugo”(Levitico 17:11).“... kay sa wala sing pagpaagay sang dugo, wala gid sing kapatawaran”(Hebreo 9:22).

“... ang Dios nagapahayag sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton”(Roma 5:8).

Indi naton mahangpan kon paano, apang ang Dios nagasiling sa Iya Pulong nga ang aton sala ginbutang kay Jesus, kag namatay siya sa tal-os naton.Matuud ini. Ang Dios indi butigon.

Abyan,“... nagasogo ang Dios nga ang tanan nga tawo maghinulsul”(Binuhatan 17:30).

Ini nga paghinulsul nagakahulugan nga kinahanglan sang pagliso sang huhahuna nga nagatuad nga matuud nga makasasala ako kag matuod man nga kinahanglanon gid ang kamatayon ni Ginoong Jesus sa Krus para sa akon.

Sa Binuhatan 16:30-31 ang bantay sa bilanggoan didto sa Filipos namangkot kay Pablo kag Silas.“... ‘Ano bala ang dapat ko himuon agud maluwas ako?’ Sila nagsabat, “Magtoo ka kay Ginoong Jesu Kristo kay maluwas ka”.

Magtoo lang nga ginpanginmatyan na ni Ginoong Jesus ang imo mga sala. Ginlubong Sia kag ginbanhaw sang Dios. Nabanhaw na Sia agud ikaw nga nagtoo mapasiguro gid nga maluwas ka na kag may kabuhi ka nga walay katapusan tungod lang kay nagbaton ka kay Ginoong Jesus subong imo nga Manluluwas.

“Apang ang tanan nga nagbaton sa Iya ginhatagan sila Niya sing gahum sa pagkamangin anak sang Dios, bisan pa sa ila nga nagtoo sa Iya ngalan”(Juan 1:12).

“Kay ang bisan sin-o nga magpanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas”(Roma 10:13). Nalakip ka diri sa “Bisan sin-o”. “Maluwas” kon sayoron sigurado gid nga maluwas ka, indi kay basi pa lang nga maluwas ka.

Abyan, balik ka na sa Dios, subong gid Bisan diin ka, maghinulsul ka kag magpakilooy. Ang makasasala sa Lukas 18:13 nagpangamuyo,“Dios ko kalooyi man ako nga makasasala”Magpangamuyo ka:“Dios ko, makasasala ako. Nagatoo ako nga Si Ginoong Jesus nanginmatay sa Krus para sa akon mga sala subong akon tal-os, kag naghalad sang iya dugo agud mapatawad ako. Ginabaton ko Siya nga akon Manluluwas. Ginoo, salamat sang imo pagpatawad sa akon. Salamat man sang imo dulot sang kaluwasan kag kabuhi nga walay katapusan. Amen.”

Toohi lang ang ginhambal sang Dios kag angkona ang kaluwasan. Magtoo lang kag maluwas ka. Wala sing simbahan ukon maayong buhat nga makaluwas sa imo. Ang Dios gid lang.

Ang simple nga paagi sang Dios sa kaluwasan amo ini: Ako-a nga makasasala ka. Kon magtoo ka nga si Jesus nanginmatay para sa imo mga sala, ginlubong Sia kag nabanhaw Sia, makabaton ka subong sang dulot sang Dios - kapatawaran sang tanan nga sala mo kag pagadulotan ka Niya sang kabuhi nga walay katapusan - paagi lang sa pagtoo.Apang kon indi ka magtoo sini, mapainfierno ka gid lang.

Masiling ka, “indi mahimo nga amo langsini ka simple”. Hoo, amo gid lang sina ka simple. Amo ini ang ginatudlo sa Biblia. Amo ini ang paagi sang Dios.

Abyan, magtoo subong gid kay Ginoong Jesus. Batona Sia subong Manluluwas mo sa adlaw nga ini.

Kon indi pa gid maathag sa imo ining plano sang Dios, sulit-sulita basa tubtub mahangpan mo gid. Ang imo kalag mahal pa sang sa kalibutan.

“Ano bala ang mapulos sang isa ka tawo bisan maangkon pa niya ang bug-os nga kalibutan apang mawala niya ang iya kalag?”(Marcos 8:36).

Siguroha gid nga naluwas ka na. Kon madula mo ang imo kalag, nadula mo ang tanan. Indi ka gid makapalangit. Tugoti ang Dios sa pagluwas sa imo subong gid.

Luwason ka sang Dios kag tipigan. Mangin isa ikaw ka mandadaog.“Walay pagsulay nga nakaabut sa imo nga indi masarangan sang tawo. Ang Dios matutum kag indi magtugut nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kondi kaupud sang pagsulay magahatag man sing lulutsan, agud nga makasarang kamo sa pagbatas”(I Korinto 10:13).

Indi pagsaligi ang imo mga pamatyagon. Mabalhinon sila. Saligi ang mga saad sang Dios. indi sila mabalhinon. Kon maluwas ka na, may tatlo ka butang nga dapat mo gid himuon adlaw-adlaw agud magtubo ka sa espirituhanon:

1. Magpangamuyo - magsugilanon sa imo Amay sa langit.

2. Magbasa sang Biblia - ang Dios mahambal man sa imo.

3. Magpanaksihon - maghambal ka sa mga tawo para sa Dios.

    Dapat mo pa gid tumanon ang sugo ni Jesus nga magpatugmaw agud mapakita mo sa tanan nga naluwas ka na.

Dapat ka pa gid magbuylog gilayon sa isa ka Iglesia Bautista nga nagatoo sa Biblia.“Indi igkahuya ang panaksihon sang aton Ginoo”(II Timoteo 1:8).

“Busa ang bisan sin-o man nga magtuad sa Akon sa mga tawo, siya man Akon ituad sa atubangan sang Akon Amay sa langit”(Mateo 10:32).

Kon maluwas ka paagi sa pagbasa sini, sulati kami agud makapangalipay kami upod sa imo.

Ginapanghatag sang Western Visayas Fellowship of Fundamental Baptist Churches.

Sa dugang nga balasahon magsulat sa:

Doane Baptist Seminary
P.O. Box 119
Iloilo City 5000

Tinapay sang Kabuhi
P.O. Box 70
Iloilo City 5000

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
December 15, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

I am sorry, but I can only
read and understand English

Feedback form for this page has been disable due to spammers who have been trying to leave links to various unscrupulous websites! I am sorry for any inconvenience. If you still wish to communicate with me, you may do so through my contact page. I would like to hear from those who would to communicate with me. Please click here to go to the page that will enable you to contact me.  I pray that each spammer that tries to leave spam links on my website will at least have their computers destroyed.

NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.

Hit Counter


Revised: January 08, 2008.

LCM's Quick Links

All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
enjoy your visit!


Chose Your Language


 

What We Believe, and Why

What We Believe


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

Use the following to go to the page to send your gift. Nothing is too small. All is appreciated.

Click here to ...
Click Here to Send a Gift to Help Support Us
if you wish to
help support LCM

Thanks a head of time!


Click here to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.


Hate spam?


LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools

Search LCM:


More Specific Search Tools:


LCM has had

~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.


  Gospel of Jesus Christ ] Windward Bible Church ] What We Believe -- And Why ] Robinsons' Prayer Letters and Updates ] Robinsons' Prayer Requests ] About Carriacou, Grenada ] Tourist Information for Carriacou ] Virtual Tour of Carriacou ]
 
  Home ] About Us ] Contact Us ] Report a Broken Link ]
  Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.